GDPR

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής
  • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την εταιρία «Primesoft». Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών εκ μέρους της «Primesoft», περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Η «Primesoft», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
  • Επίσης, η Πολιτική περιγράφει ενδεικτικά τα μέτρα ασφαλείας που η  εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις  για ενέργειες στις οποίες η εταιρεία δεν θα προβεί.

 2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της «Primesoft» διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής, από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation –GDPR, Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679), από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
  • Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της «Primesoft». Δεν υποχρεούστε να  δώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά, αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.

 3. Δέσμευση της Primesoft
  • Στη «Primesoft»  θεωρούμε ότι η  προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους, και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
  • Οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Primesoft» και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση των κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι πάροχοι υπηρεσιών της «Primesoft»  διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
  • Επιπλέον, είναι πιθανό, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ερωτηθείτε από την «Primesoft»  εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με τέτοιους τρίτους. Η «Primesoft» θα ορίσει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε.
  • Θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων πελατών-χρηστών μας έχουν αποδεχτεί την παρούσα Πολιτική.

 4. Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Primesoft
  • Όσες πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την «Primesoft».  μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά.
  • Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα

  • Δεδομένα Ταυτοποίησης Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου
   Δεδομένα Επικοινωνίας Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
   Δεδομένα Συναλλαγών ΑΦΜ, είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
   Δεδομένα Συμβατικής Σχέσης  Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης

  • Δε συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των πελατών μας. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην «Primesoft», αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της «Primesoft». Στην «Primesoft» δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
  • H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της «Primesoft».  (www.Primesoft.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο της «Primesoft».
  • Στη «Primesoft» δύναται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
   • δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν συνάπτετε μαζί μας σύμβαση για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών από την Primesoft.
   • δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει ή ενδεχόμενα θα μπορούσε να παρέχει η Primesoft.
   • δεδομένα επικοινωνίας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε ερωτήσεις ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Primesoft.
   • από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
   • Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου της «Primesoft» μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε το τηλεφωνικό της κέντρο. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην «Primesoft», σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.
  • Η «Primesoft», στα πλαίσια τήρησης της νομοθεσίας (ΕΚΒΑ) για την διαχείριση εμπιστευτικού υλικού προβαίνει σε βιντεοσκόπηση των χώρων των γραφείων της με  την προβλεπόμενη στη νομοθεσία  κατάλληλη σήμανση. Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις, αλλά και από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Primesoft.
  • Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η Primesoft από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
   • Συναλλαγές: