GDPR

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής
  • Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την εταιρία «Primesoft». Η παρούσα Πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών εκ μέρους της «Primesoft», περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Η «Primesoft», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
  • Επίσης, η Πολιτική περιγράφει ενδεικτικά τα μέτρα ασφαλείας που η  εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις  για ενέργειες στις οποίες η εταιρεία δεν θα προβεί.

 2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της «Primesoft» διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής, από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation –GDPR, Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679), από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
  • Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της «Primesoft». Δεν υποχρεούστε να  δώσετε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται, αλλά, αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.

 3. Δέσμευση της Primesoft
  • Στη «Primesoft»  θεωρούμε ότι η  προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους, και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
  • Οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Primesoft» και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσει καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση των κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι πάροχοι υπηρεσιών της «Primesoft»  διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
  • Επιπλέον, είναι πιθανό, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ερωτηθείτε από την «Primesoft»  εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με τέτοιους τρίτους. Η «Primesoft» θα ορίσει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε.
  • Θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων πελατών-χρηστών μας έχουν αποδεχτεί την παρούσα Πολιτική.

 4. Τι είδους δεδομένα συλλέγει η Primesoft
  • Όσες πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την «Primesoft».  μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά.
  • Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα

  • Δεδομένα Ταυτοποίησης Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου
   Δεδομένα Επικοινωνίας Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
   Δεδομένα Συναλλαγών ΑΦΜ, είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών
   Δεδομένα Συμβατικής Σχέσης  Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης

  • Δε συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των πελατών μας. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στην «Primesoft», αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της «Primesoft». Στην «Primesoft» δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
  • H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της «Primesoft».  (www.Primesoft.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο της «Primesoft».
  • Στη «Primesoft» δύναται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
   • δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν συνάπτετε μαζί μας σύμβαση για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών από την Primesoft.
   • δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, συναλλαγών, συμβατικής σχέσης και συναλλακτικής συμπεριφοράς, όταν προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει ή ενδεχόμενα θα μπορούσε να παρέχει η Primesoft.
   • δεδομένα επικοινωνίας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε ερωτήσεις ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Primesoft.
   • από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
   • Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου της «Primesoft» μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε το τηλεφωνικό της κέντρο. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην «Primesoft», σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.
  • Η «Primesoft», στα πλαίσια τήρησης της νομοθεσίας (ΕΚΒΑ) για την διαχείριση εμπιστευτικού υλικού προβαίνει σε βιντεοσκόπηση των χώρων των γραφείων της με  την προβλεπόμενη στη νομοθεσία  κατάλληλη σήμανση. Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις, αλλά και από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Primesoft.
  • Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η Primesoft από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
   • Συναλλαγές: 
    Η «Primesoft»  μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα, κ.λπ.
   • Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: 
    Τις πληροφορίες αυτές η «Primesoft»  πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.
   • Νόμιμη χρήση:
    Η «Primesoft».  μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται και τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.
 1. Χρήση των πληροφοριών
  • Οι πληροφορίες, που παρέχετε στην «Primesoft»  ή τις οποίες η «Primesoft»  κατέχει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για:
   • την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,
   • να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον,
   • για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
   • για να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και
   • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την Primesoft., και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες της.
 1. Διατήρηση – Αποθήκευση δεδομένων:
  • Στην «Primesoft». διατηρούμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία, την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία, οι διάφορες σχετικές διατάξεις κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και αποτυπώνονται σε έγγραφες συμφωνίες, συμβάσεις και την σχετιζόμενη με την εκτέλεση σύμβασης ή την διενέργεια εμπορικής συναλλαγής ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποθηκεύονται για διάστημα 20 ετών (πλην εάν υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη, π.χ. στον όρο 10 της παρούσας Πολιτικής) σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στο νομικό τμήμα, στο τμήμα πωλήσεων/συμβάσεων και στο λογιστήριο της «Primesoft»  ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου παρέχει άμεσα ή έμμεσα τις ανωτέρω υπηρεσίες ή συνεπικουρεί τα εν λόγω τμήματα κατά την εκτέλεση του έργου τους ή παρέχει υπηρεσίες διοικητικής διαχείρισης (management) σε μας.

 2. Cookies και Web beacons
  • Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότοπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστότοπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
  • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
   Οι επισκέπτες του ιστότοπου της «Primesoft» χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστότοπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστότοπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας. Ειδικότερα τα ήδη των cookies που χρησιμοποιούμε είναι:
   • Remarketing Cookies (Facebook Pixel, AdWorks): Eμφανίζει διαφημίσεις σε όσους έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας ή έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μας για κινητά. Για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον ιστότοπό μας χωρίς να αγοράζουν τίποτα, το επαναληπτικό μάρκετινγκ μας βοηθά να επανασυνδεθούμε μαζί τους προβάλλοντας σχετικές διαφημίσεις στις διαφορετικές συσκευές.
   • Carthook: Βοηθά στην αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού εμπορίου με την αυτόματη ανάκτηση των εγκαταλελειμμένων καλαθιών. Με βάση την αυτοματοποίηση του καλαθιού ορίζεται μια καμπάνια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   • Active Campaigns: Προσφέρει ολοκληρωμένο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοματοποίηση μάρκετινγκ και CRM για μικρές επιχειρήσεις. Μπορεί να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία, να ρυθμίσουμε αυτοματοποιήσεις βασισμένες στη συμπεριφορά των επισκεπτών μας και να επωφεληθούμε από την αυτοματοποίηση των πωλήσεων.
   • Moosend: Πρόκειται για ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και λογισμικό αυτοματοποίησης εμπορίας. Δυνατόν να σχεδιάσουμε και να στείλουμε καμπάνιες ή να ξεκινήσουμε εξατομικευμένες συνομιλίες και επικοινωνίες μαζί σας σε κλίμακα.
  • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας;
   Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.
  • Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies;
   Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε εσάς ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο (ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμο- ποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).
  • Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας;
   Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail της  «Primesoft»  μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες της «Primesoft». Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
  • Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της «Primesoft».

 3. Πιστωτικός έλεγχος
  • Η «Primesoft», σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν αιτείστε να  έχετε μία υπηρεσία ή να λάβετε ένα προϊόν. Αν αυτό ισχύει, τότε θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την «Primesoft» ή την εταιρεία η οποία θα εκτελεί την επεξεργασία.

 4. Λήψη Βιογραφικού Σημειώματος
  • Τα δεδομένα από το Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα τα συλλέγει η «Primesoft» απευθείας και μόνον από τον ενδιαφερόμενο προς σύναψη συνεργασίας, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για τη συγκεκριμένη συνεργασία. Επιπροσθέτως, να σημειωθεί  ότι με την (οικειοθελή κατά τον τρόπο αυτό) κατάθεση/αποστολή των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και στα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, ο  ενδιαφερόμενος  συναινεί στη συλλογή, στην αποθήκευση, στη χρήση, στην επεξεργασία και στη διαβίβαση των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς που αναλύονται στην παρούσα ενημέρωση. Για την  ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων του ενδιαφερόμενου εκ του υποβαλλόμενου Βιογραφικού Σημειώματος, η «Primesoft» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα.
  • Πρόσβαση στα προσωπικά  δεδομένα εκ του Βιογραφικού Σημειώματος έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της  «Primesoft»  ή/και το προσωπικό τρίτων συνεργαζόμενων εταιριών (πχ “Εκτελούντων την Επεξεργασία”), με τις οποίες έχει συμβληθεί η «Primesoft», υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις. Τα στοιχεία (τυχόν να) επεξεργάζονται από τη  «Primesoft» και αποστέλλονται στις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Η «Primesoft» δε θα αποκαλύπτει, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά  δεδομένα από την συλλογή και επεξεργασία του Βιογραφικού Σημειώματος, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω για της ανάγκες της προς κάλυψη θέσης και της διαδικασίας επιλογής και λόγω της νομιμοποιητικής βάσης του άρθρου 6 παρ.1β’ του Γενικού Κανονισμού. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αποκλειστικά για τις ανάγκες της συνεργασίας τους με την «Primesoft».
  • Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από  τον ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο αποστολής ή κατάθεσης του Βιογραφικού  Σημειώματος, σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόθεση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (“Υποκείμενο των Δεδομένων”), ο έλεγχος των προσόντων του πριν από τη σύναψη της σύμβασης (6.1β’ Γενικού Κανονισμού),  η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του Βιογραφικού  Σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση συνεργασίας με την «Primesoft», καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της «Primesoft». Επίσης, η κατάταξή του ενδιαφερόμενου σε προγράμματα της εταιρείας, η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ της «Primesoft» και του «Υποκειμένου», η χρήση των δεδομένων (πχ φωτογραφιών) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας για προβολή των ενεργειών της. Είναι σαφές ότι, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταταχθεί σε προγράμματα της «Primesoft», οι φωτογραφίες που έχει υποβάλει ή έχουν ληφθεί κατά την διάρκεια των προγραμμάτων αυτών θα χρησιμοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λογαριασμό της. Η επεξεργασία αυτή γίνεται από την εταιρεία μόνον για τους αναφερόμενους σκοπούς και δεν επεκτείνεται σε άλλο σκοπό επεξεργασίας.
  • Εφόσον έχει ληφθεί επιπλέον και η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προς συνεργασία, τα δεδομένα του Βιογραφικού Σημειώματος θα αποθηκεύονται από την «Primesoft» για σκοπούς μελλοντικής χρήσης/αξιολόγησής τους, σε περίπτωση νέων θέσεων συνεργασίας με την «Primesoft», για μία περίοδο 3 ετών μετά την υποβολή τους (λόγω και των εννόμων συμφερόντων μας ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας) και μετά θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Εφόσον δεν έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, τα δεδομένα του Βιογραφικού Σημειώματος, μετά την κάλυψη της σχετικής θέσης απασχόλησης, για την οποία ο ενδιαφερόμενος  απέστειλε ή κατέθεσε το σημείωμα αυτό, θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο και μέσα σε χρονικό διάστημα 1  μηνός από την κάλυψη της θέσης, εκτός εάν η «Primesoft»  νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί.