Τα τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης πρέπει να ακολουθούν πάντα μια τυποποιημένη μορφή, δηλαδή όλα τα δεδομένα του τιμολογίου να αποθηκεύονται σε μορφή δομημένων δεδομένων και να είναι βασισμένα στις κοινά δημοσιευμένες προδιαγραφές EN 16931, UBL, CII, EDIFACT κ.λπ. ώστε να είναι επεξεργάσιμα άμεσα ή έμμεσα από υπολογιστή, ενώ τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να είναι αναγνώσιμα από άνθρωπο