Πριν το Φ.Ε.Κ 3513/2012 ο φορολογικός μηχανισμός δημιουργούσε 3 αρχεία με την έκδοση του κάθε παραστατικού:

 • a.txt
  Ένα αρχείο το οποίο περιέχει τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε από το πρόγραμμα τιμολόγησης του πελάτη
 • b.txt
  Περιέχει μία κωδικοποιημένη γραμμή που παράγεται με έναν SHA-1 αλγόριθμο με σκοπό να πιστοποιήσει την μοναδικότητα του a.txt αρχείου και εγγυάται ότι δεν έχει αλλοιωθεί. Είναι η λεγόμενη “σήμανση” του παραστατικού ή αλλιώς Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (Π.Α.Η.Ψ.Σ)
 • c.txt
  Είναι ένα αρχείο που παράγεται με την έκδοση του Ζ στο τέλος της ημέρας και αφορά το σύνολο των παραστατικών που εκδόθηκαν την συγκεκριμένη μέρα.

Μετά την τροποποίηση του Φ.Ε.Κ στις 31/12/2014, ο φορολογικός μηχανισμός είναι υποχρεωτικό να δημιουργεί 3 επιπλέον αρχεία:

 • e.txt
  Περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων που προβλέπονται για ηλεκτρονική αποστολή ενός παραστατικού, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του Υπουργείου Οικονομικών.
 • d.txt
  Στο τέλος της ημέρας, η Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ (φορολογικός μηχανισμός) επεξεργάζεται όλες τις Π.Α.Η.Ψ.Σ από τα b.txt αρχεία της ημέρας και την Π.Α.Η.Ψ.Σ του προηγούμενου Ζ και παράγει μία νέα γενική ημερήσια Π.Α.Η.Ψ.Σ όλων αυτών
 • s.txt
  Με την έκδοση του Ζ στο τέλος της ημέρας, δημιουργείται επίσης το αρχείο s.txt όπου περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt αρχείων της ημέρας καθώς και τα δεδομένα του αντίστοιχου d.txt αρχείου.
  Το όνομα του αρχείου αποτελείται από τους 25 πρώτους χαρακτήρες του αντίστοιχου c.txt αρχείου, το σύμβολο της κάτω παύλας και τέλος ακολουθείται από το λατινικό γράμα ‘s’

Για τα εν λόγω παραπάνω αρχεία, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπεύθυνος φύλαξης των αρχείων αυτών, είναι αποκλειστικά ο κάτοχος της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ για τουλάχιστον 6 χρόνια, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. Για την διάρκεια αυτή, τα αρχεία πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.